Producenci
Zwroty i reklamacje

Reklamacje towaru w sklepie OHshop.pl

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, możesz skorzystać, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień przysługujących od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej okres, w którym konsument może zgłosić niezgodność towaru z umową obejmuje 24 miesiące od dnia zakupu.

W przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową bądź woli konsumenta skorzystania z udzielonej gwarancji, klient zobowiązany jest, by poinformować sprzedawcę o zaistniałej niezgodności nie później niż w ciągu 2 miesięcy od momentu, w którym towar wykazał wadliwość.

Wraz z wadliwym towarem klient powinien przedstawić sprzedawcy podstawowe informacje do jej rozpatrzenia:

- datę zakupu (wraz z dokumentem go potwierdzającym),

- datę zgłoszenia,

- określenie sprzedawcy i kupującego,

- określenie towaru, który reklamujemy oraz opisanie niezgodności (wad)

- roszczenia (np. naprawę towaru czy wymianę na nowy)

- określenie preferowanej formy kontaktu w sprawie rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować się do reklamacji złożonej przez konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, zgłoszenie reklamacyjne otrzymano. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

WAŻNE:

Odbierając przesyłkę z zamówieniem, należy sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody dostarczony do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

ZWROTY:

Konsumenci korzystający z usług sklepu OHshop mają prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego zakupienia, ale tylko w wypadku, gdy towar nie został naruszony. Do przesyłki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz fakturę/paragon. 

ADRES WYSYŁKI REKLAMOWANEGO TOWARU:

OHshop Maja Morawska

ul. Porajów 6/93

03-188 Warszawa

 

 

 

PRZYKŁADOWE WZORY FORMULARZY 

 

 Wzór reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny

                                                                                                   Miejscowość, data............................

 

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                   Do

                                                                                                  (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

                                                                       Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..…................. towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………….......................................................................................................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter podanej niezgodności wskazuje,że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………................................................................................................... w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

__________________________________________________________________________________________

 

                   

 Wzór reklamacji dotyczącej obniżenia ceny

                                                                                                      Miejscowość, data..............................

                                                       

                                                                                               Do

                                                                                               (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

 

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……....................... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………….................................................................................................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na ……....................................... ......... . Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……….................. (słownie: ……….........................................................................................) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………............................................................/przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

___________________________________________________________________________________________

 

 Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru

 

                                           

                                                                                                         Miejscowość, data.........................

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

 

                                                                                                   Do

                                                                                                 (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……......................... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na…………………..................................................................................................Niezgodność została stwierdzona w dniu……………………….... Z uwagi na powyższe żądam,na podstawie art. 8 ust. 1 w zw.z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy. W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

                                                                                                   Miejscowość, data............................

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                  Do

                                                                                                  (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.)2 odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ ………….. zawartej dnia.......................w.................................................................. Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ............................................................................................................) przekazem pocztowym na adres.............................................................................................. lub na konto nr......................................................................................................................... Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

podpis Konsumenta ........................................

Art. 7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

 

 _________________________________________________________________________________________

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl